0

วิสัยทัศน์


เป็นผู้สร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่


พันธกิจ


คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างและพัฒนาระบบงานด้านการผลิต 

ลอจิสติกส์  และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข