×
×

0

0วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่


พันธกิจ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างและพัฒนาระบบงานด้านการผลิต
ลอจิสติกส์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท
ให้มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข

×

ติดต่อ